Zaznacz stronę

Regulamin

REGULAMIN VIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PIŁKARSKIEGO DLA DZIECI BASF PROCAM CUP 2024

1. Cel turnieju

Impreza wizerunkowa, mająca na celu budowanie pozytywnego postrzegania firm BASF Polska i PROCAM Polska wśród grupy docelowej.
Poprzez organizację turnieju promowane będą takie postawy jak gra zespołowa i rywalizacja w duchu zasad fair play oraz wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
Ideą turnieju jest wytwarzanie emocji, wspieranie, umożliwianie rozwoju i realizacji pasji dzieci z obszarów wiejskich.

2. Terminy i miejsca zawodów
 • 6 maja – Żydowo (Wielkopolskie)
 • 13 maja  – Rozprza (Łódzkie)
 • 22 maja – Ostróda (Warmińsko-Mazurskie)
 • 27 maja – Goleniów (Zachodniopomorskie)
 • 15 czerwca – Wielki Finał Gdynia (Pomorskie)
3. Uczestnictwo

a) amatorskie kluby sportowe lub szkoły z terenów wiejskich (miejscowości do 25 tys. mieszkańców) – dzieci rocznik 2013 i młodsi, wiek 10 – 11 lat, szkoły podstawowe i kluby sportowe – nieprofesjonaliści.

b) w skład każdego zespołu wchodzą chłopcy rocznika 2013 i młodsi lub dziewczęta rocznik 2012 i młodsze.
Każdy zespół liczy maksymalnie 15 zawodników + 3 opiekunów. Mogą występować zespoły mieszane.

c) warunkiem uczestnictwa jest:

–   zgłoszenie zespołu e-mailem na obowiązującym druku (załącznik nr 1)

–   potwierdzenie zespołu przez Komisję ds. Rekrutacji Turnieju (w przypadku większej liczby zgłoszeń o przyjęciu zadecyduje losowanie)

–   zgoda rodzica/opiekuna prawnego każdego uczestnika (załącznik nr 2)

d) zawodnicy podczas turnieju muszą posiadać (odpowiedzialność spoczywa na trenerze/opiekunie zakwalifikowanej drużyny):

–   ważny dokument tożsamości ze zdjęciem: legitymację szkolną, dowód osobisty lub paszport;

–   oryginalną zgodę rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 2)

e) zawodnik może reprezentować barwy tylko jednej drużyny we wszystkich etapach turnieju

4. Zasady turnieju

a) w etapie regionalnym rozegrane zostaną 4 turnieje, każdy z udziałem 8 drużyn, system gry – 2 grupy po 4 zespoły.
Zwycięzcy oraz drużyny, które zajmą 2 miejsca w turniejach regionalnych awansują do Wielkiego Finału, który rozegrany zostanie w Kołobrzegu;

b) w etapie finałowym wystąpi 8 drużyn, które w wyniku oficjalnego losowania podzielone zostaną na 2 grupy.

c) o miejscu w rozgrywkach decyduje:

 • liczba zdobytych punktów (zwycięstwo –3 pkt, remis- 1 pkt, przegrana 0 pkt)
 • bezpośredni pojedynek
 • większa liczba strzelonych bramek
 • ogólna różnica bramek
5. Nagrody i wyróżnienia

a) wszystkie zespoły startujące w turnieju otrzymają komplet strojów piłkarskich z logotypem sponsora (14 + 1 bramkarski w tym spodenki, koszulka, getry), w których uczestnicy muszą wystąpić w imprezie. Wszyscy zawodnicy startujący w turniejach regionalnych otrzymają pamiątkowe medale, zespoły – puchary oraz wybrany zostanie najlepszy zawodnik z każdej drużyny podczas każdego turnieju, który otrzyma pamiątkową statuetkę i nagrodę rzeczową.
Podczas każdego turnieju regionalnego i finałowego organizator zapewnia ubezpieczenie, obsługę sędziowską, opiekę medyczną, napoje oraz wyżywienie dla uczestników. Organizator zapewnia także noclegi i wyżywienie dla drużyn zakwalifikowanych do Wielkiego Finału w Gdyni.

b) zwycięzca Turnieju Finałowego otrzyma główne trofeum BASF PROCAM CUP 2024, nagrodę główną, zawodnicy i opiekunowie złote medale i upominki.

c) drugi zespół Turnieju Finałowego otrzyma puchar, srebrne medale oraz upominki.

d) trzeci zespół Turnieju Finałowego otrzyma puchar, brązowe medale oraz upominki.

e) pozostałe zespoły Turnieju Finałowego otrzymają pamiątkowe puchary, medale i upominki.

f) zostanie wybrana najlepsza ,,8″ Turnieju Finałowego z każdej drużyny po jednym zawodniku, którzy otrzymają pamiątkowe statuetki i upominki. 

6. Protesty
a. protesty przyjmowane są przez organizatorów tylko podczas trwania turnieju

b. przy składaniu wniosku wnioskodawca jest zobowiązany podać dane dotyczące zawodnika, co do którego wnosi się protest, tj.: imię, nazwisko, rocznik lub drużynę w której występował

c. w przypadku wystąpienia w danym meczu zawodnika nieuprawnionego, mecz zostanie zweryfikowany na korzyść drużyny przeciwnej 0:3 v/o

7. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest PROCAM Polska Sp. z o.o.;
  Możecie Państwo skontaktować się z administratorem na wiele sposobów, tj.:
  • listownie: PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk;
  • e-mailem na adres: biuro@procam.pl
  • telefonicznie: +48 58 762 80 30
  2. W celu skontaktowania się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych w PROCAM Polska Sp. z o.o, należy przesłać wiadomość w formie elektronicznej na adres: rodo@procam.com.pl bądź listownie na adres wskazany w punkcie 1.
  3. Państwa dane osobowe tj. Imię i nazwisko (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka), adres e-mail, nr telefonu ( dot. rodzica/opiekuna prawnego) oraz wizerunku dziecka przetwarzane będą, w celach związanym z organizacją i promocją BASF PROCAM CUP 2024, w tym dystrybucją materiałów promocyjnych (na podstawie wyrażonej wcześniej zgody – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. W dowolnym momencie przysługuje Państwu możliwość odwołania udzielonej wcześniej zgody, pisemnie na adres wskazany w punkcie 1, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych /w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych/ jest zawsze dobrowolne, jednak bez wyrażenia zgody wskazanej w załączniku nr 2 ,,Przetwarzanie danych osobowych przy realizacji BASF PROCAM CUP 2024” w punkcie II Część A, nie jest możliwy udział w BASF PROCAM CUP 2024.
  6. Jako podmiot danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wystąpienia do Administratora danych z żądaniem: przekazania pełnych informacji
  o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania /o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa/; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia danych osobowych – a PROCAM Polska Sp. z o.o. spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy przetwarzanie danych budzi Państwa wątpliwości.
  7. Dane osobowe /w tym wizerunek dziecka/ przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych.
  8. Państwa dane osobowe tj. Imię i nazwisko (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka), adres e-mail, nr telefonu (dot. rodzica/opiekuna prawnego) będą przechowywane do czasu zakończenia czynności związanych z realizacją BASF PROCAM CUP 2024 (do dnia 30.06.2024r.). Natomiast wizerunek dziecka utrwalony w postaci zdjęć, filmów, materiałów promocyjnych bez ograniczeń czasowych. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  9. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (odbiorcy danych), z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, w celu zapewnienia realizacji czynności związanych z realizacją i promocją BASF PROCAM CUP 2024 tj. firmie ALL SPORTS GO Łukasz Bednarek, podmiotom świadczącym obsługę marketingową/poligraficzną, obsługę informatyczną (w tym w zakresie usług przechowywania danych), doradcom administratora (w tym kancelariom prawnym), PZPN oraz firmie BASF Polska.
8. Postanowienia końcowe

a. wszyscy uczestnicy turnieju ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków,

b. w wyniku sytuacji losowych związanych z pandemią, organizator zastrzega sobie prawo przeorganizowania turnieju w treningi pokazowe,

c. rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

Skrócone przepisy gry

 1. Zasady ogólne:
  –      w każdym turnieju regionalnym udział bierze 8 zespołów, system gry „2 grupy po 4 zespoły”, podziału grup A i B wg zgłoszeń, dokonuje Organizator

       czas gry w turnieju wynosi 2 x 10 minut (przerwa 1 minuta)
        zawody prowadzą wyznaczeni sędziowie
  –      turniej odbywa się na boiskach typu Orlik o wymiarach 50-66 m x 26-36 m lub stadionach (organizator zastrzega sobie prawo rozegrania turnieju w hali sportowej w przypadku złych warunków atmosferycznych lub działań losowych)
  –      bramka ma wymiary 2 x 5 m
  –      piłka nożna „4”
  –      nie obowiązuje przepis o spalonym
  –      rzut karny wykonywany jest z linii pola karnego
        piłka, która opuści pole gry poza linię boczną – wrzut:
  Zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą. Pierwsze dotknięcie piłki stojącej nieruchomo na linii bądź poza boiskiem to wprowadzenie jej na boisko, następnie piłka jest w grze i ten sam zawodnik może wykonać dowolne zagranie. Współpartner wykonującego wrzut nie może zagrać piłki dopóki wykonujący nie dotknie jej po raz drugi. W takim przypadku wrzut uznaje się za nieprawidłowo wykonany i nakazuje jego wykonanie przez drużynę przeciwną. Zawodnik wykonujący wrzut nie może zdobyć bramki bez kontaktu piłki z innym zawodnikiem. Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej 2 metry od piłki. Od momentu pierwszego zagrania wprowadzającego piłkę na boisko przeciwnik może odebrać piłkę wykonującemu.

       jeżeli piłka opuści linie bramkową – rzut od bramki:
  Rzut od bramki musi być wykonany z nieruchomo ustawionej piłki, nogą, przez dowolnego zawodnika uprawnionej drużyny. Przeciwnicy muszą znajdować się poza polem karnym aż do momentu wprowadzenia piłki do gry. Po prawidłowo wykonanym rzucie od bramki piłka musi zostać dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę – jeżeli tak się nie stanie, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba że jest szansa na zastosowanie korzyści).
       pozostałe przepisy zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną

   

 2. Zawodnicy:
  –         drużyna liczy z rezerwowymi max 15 zawodników w turnieju
  –         w grze bezpośrednio bierze udział 7 zawodników w tym bramkarz (6+1)
  –         ilość zmian w trakcie meczu dowolna, zmiany tzw. hokejowe w wyznaczonym miejscu z własnej strefy rezerwowych
  –         gra zostaje przerwana przez sędziego kiedy na boisku pozostaje tylko 4 zawodników jednej drużyny (w tym bramkarz). Wynik takiego spotkania:
  a) pozostaje bez zmian jeżeli prowadził zespół nie ukarany,
  b) w wypadku remisu lub przegrywania przez zespół nie ukarany, wynik po przerwaniu meczu weryfikuje się na 3 : 0 jako walkower dla nie ukaranych.
 1. Gra niedozwolona:
  –         jak w przepisach PZPN
 1. Kary:
  –         za niesportowe zachowanie lub przewinienie sędzia karze zawodników „żółtą kartką” lub „czerwoną kartką”,
  –         przy ukaraniu drużyny karą 2 minut przy żółtej kartce, po stracie bramki w tym czasie przez tą drużynę, zawodnik wykluczony wraca do gry, wyjątek – nie liczy się jako bramka zdobyta sytuacji gdy faul ukarany jest rzutem karnym, dopiero następna bramka upoważnia do powrotu na boisko
  –         kara „czerwonej kartki” dyskwalifikuje zawodnika do końca meczu. Po upływie 2 minut w miejsce zawodnika ukaranego może wejść zawodnik rezerwowy. Ponadto zawodnik ukarany bezpośrednią „czerwona kartką” jest odsunięty od następnego meczu.
  –         za zachowania brutalne i obraźliwe następuje dyskwalifikacja zawodnika i po upływie 2 minut w miejsce ukaranego może wejść rezerwowy zawodnik (nie po stracie bramki). Ukarany zawodnik dyskwalifikacją nie ma prawa brać udziału w meczach już do końca danego turnieju, oraz zasiadać na ławce rezerwowych.
      druga żółta kartka jest równoznaczna z otrzymaniem kary „czerwonej kartki”
  –     trener, kierownik drużyny lub zawodnik rezerwowy może zostać ukarany karą żółtej lub czerwonej kartki lub dyskwalifikacji z turnieju. Boisko opuszcza dowolny gracz z pola. Powrót na boisko jak przy ukaraniu zawodnika grającego.  
 1. Rozstrzygnięcia końcowe:
  1) Przy walkowerze przyznaje się wynik 3:0 dla drużyny, która stawiła się na mecz.2) W rozgrywkach grupowych przy równej liczbie punktów zdobytych przez dwie lub więcej drużyn bierze się pod uwagę:
  a) bezpośredni pojedynek,
  b) liczbę bramek zdobytych,
  c) różnicę bramek

3)   Przy liczbie drużyn 3 lub więcej z taką samą liczbą punktów sporządza się tzw. „małą tabelkę” i bierze pod uwagę:
a) liczbę bramek zdobytych
b) różnicę bramek
c) w ostateczności jeżeli niemożliwe staje się wyłonienie zwycięzcy zarządza się losowanie lub rzuty karne (po 3)

 

Interpretacja przepisów jak i regulaminu rozgrywek należy do organizatora zawodów.

ORGANIZATOR

Organizator
WSPÓŁORGANIZATOR

WYKONAWCA

PATRONAT

PARTNER TECHNICZNY