Regulamin

REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU DLA DZIECI PROCAM CUP 2020 WE WSPÓŁPRACY Z BASF POLSKA

1. Cel turnieju
Impreza wizerunkowa, mająca na celu budowanie pozytywnego postrzegania firmy PROCAM wśród grupy docelowej, poprzez organizację turnieju promowane będą takie postawy jak gra zespołowa i rywalizacja w duchu zasad fair play oraz wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
2. Terminy i miejsca zawodów
 • 17 kwietnia – Myślibórz (Zachodniopomorskie)
 • 20 kwietnia – Pawłów Trzebnicki (Dolnośląskie)
 • 23 kwietnia – Ryjewo (Pomorskie)
 • 8 maja – Choroszcz (Podlaskie)
 • 18 maja – Radymno (Podkarpackie)
 • 22 maja – Chodzież (Wielkopolskie)
 • 7 czerwca – Wielki Finał Kołobrzeg (Zachodniopomorskie)
3. Uczestnictwo

a. amatorskie kluby sportowe lub szkoły z terenów wiejskich – dzieci rocznik 2009 i młodsi, wiek 10 – 11 lat, szkoły podstawowe i kluby sportowe – nieprofesjonaliści.

b. naboru zespołów dokona przedstawiciel organizatora. W skład każdego zespołu wchodzą chłopcy rocznika 2009 i młodsi lub dziewczęta rocznik 2008 i młodsze. Każdy zespół liczy maksymalnie 15 zawodników + 3 opiekunów.  Mogą występować zespoły mieszane.

c. warunkiem uczestnictwa jest:
–   zgłoszenie zespołu e-mailem na obowiązujących drukach
–   potwierdzenie zespołu przez Komisję ds. Rekrutacji Turnieju (w przypadku większej liczby zgłoszeń o przyjęciu zadecyduje losowanie)
–   zgoda rodzica/opiekuna prawnego

4. Zasady turnieju

a. w etapie regionalnym rozegranych zostanie 6 turniejów z udziałem 6 zespołów. Zwycięzcy 6 turniejów regionalnych awansują do finału głównego, który rozegrany zostanie na wyznaczonym boisku w Kołobrzegu 

b. o miejscu w rozgrywkach decyduje:

 • ilość zdobytych punktów (zwycięstwo –3 pkt, remis- 1 pkt, przegrana 0 pkt)
 • bezpośredni pojedynek
 • większa ilość strzelonych bramek
 • ogólna różnica bramek
5. Nagrody i wyróżnienia

 a. wszystkie zespoły startujące w turnieju otrzymają komplet strojów piłkarskich z logotypem sponsora (14 + 1 bramkarski w tym spodenki, koszulka, getry), w których uczestnicy muszą wystąpić w imprezie. Wszyscy zawodnicy startujący w turniejach regionalnych otrzymają pamiątkowe medale, zespoły – puchary oraz wybrany zostanie najlepszy zawodnik z każdej drużyny podczas każdego turnieju, który otrzyma pamiątkową statuetkę i nagrodę rzeczową.
Podczas każdego turnieju regionalnego i finałowego organizator zapewnia obsługę sędziowską, opiekę medyczną, napoje oraz wyżywienie dla uczestników.

b. zwycięzca Turnieju Finałowego otrzyma główne trofeum PROCAM CUP 2020, zawodnicy i opiekunowie złote medale, nagrody rzeczowe oraz voucher wstępu na mecz Reprezentacji Polski.

c. drugi zespół Turnieju Finałowego otrzyma puchar, srebrne medale oraz upominki.

d. trzeci zespół Turnieju Finałowego otrzyma puchar, brązowe medale oraz upominki.

e. pozostałe zespoły Turnieju Finałowego otrzymają pamiątkowe puchary, medale i upominki.

f. zostanie wybrana najlepsza ,,6″ Turnieju Finałowego z każdej drużyny po jednym zawodniku, którzy otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

6. Protesty
a. protesty przyjmowane są przez organizatorów tylko podczas trwania turnieju

b. przy składaniu wniosku wnioskodawca jest zobowiązany podać dane dotyczące zawodnika, co do którego wnosi się protest, tj.: imię, nazwisko, rocznik lub drużynę w której występował

c. w przypadku wystąpienia w danym meczu zawodnika nieuprawnionego, mecz zostanie zweryfikowany na korzyść drużyny przeciwnej 0:3 v/o

7. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest PROCAM Polska Sp. z o.o.;
  Możecie Państwo skontaktować się z administratorem na wiele sposobów, tj.:
  • listownie: PROCAM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk;
  • e-mailem na adres: biuro@procam.pl
  • telefonicznie: +48 58 762 80 30
  2. W celu skontaktowania się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych w PROCAM Polska Sp. z o.o, należy przesłać wiadomość w formie elektronicznej na adres: rodo@procam.com.pl bądź listownie na adres wskazany w punkcie 1.
  3. Państwa dane osobowe tj. Imię i nazwisko (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka), adres e-mail, nr telefonu ( dot. rodzica/opiekuna prawnego) oraz wizerunku dziecka przetwarzane będą, w celach związanym z organizacją i promocją PROCAM CUP 2020, w tym dystrybucją materiałów promocyjnych (na podstawie wyrażonej wcześniej zgody – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. W dowolnym momencie przysługuje Państwu możliwość odwołania udzielonej wcześniej zgody, pisemnie na adres wskazany w punkcie 1, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych /w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych/ jest zawsze dobrowolne, jednak bez wyrażenia zgody wskazanej w załączniku nr 2 ,,Przetwarzanie danych osobowych przy realizacji PROCAM CUP 2020” w punkcie II Część A, nie jest możliwy udział w PROCAM CUP 2020.
  6. Jako podmiot danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wystąpienia do Administratora danych z żądaniem: przekazania pełnych informacji
  o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania /o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa/; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia danych osobowych – a PROCAM Polska Sp. z o.o. spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy przetwarzanie danych budzi Państwa wątpliwości.
  7. Dane osobowe /w tym wizerunek dziecka/ przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych.
  8. Państwa dane osobowe tj. Imię i nazwisko (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka), adres e-mail, nr telefonu (dot. rodzica/opiekuna prawnego) będą przechowywane do czasu zakończenia czynności związanych z realizacją PROCAM CUP 2020 (do dnia 30.06.2020r.). Natomiast wizerunek dziecka utrwalony w postacji zdjęć, filmów, materiałów promocyjnych przez okres 5 lat. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  9. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (odbiorcy danych), z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, w celu zapewnienia realizacji czynności związanych z realizacją i promocją PROCAM CUP 2020 tj. ALL SPORTS GO Łukasz Bednarek, podmiotom świadczącym obsługę marketingową/poligraficzną, obsługę informatyczną (w tym w zakresie usług przechowywania danych), doradcom administratora (w tym kancelariom prawnym), PZPN oraz firmie BASF Polska.
8. Postanowienia końcowe
a. wszyscy uczestnicy turnieju ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków,

b. rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Skrócone przepisy gry

Skrócone przepisy gry

1. Zasady ogólne:

– w każdym turnieju udział bierze 6 zespołów, system gry „każdy z każdym”
– czas gry w turniejach regionalnych wynosi 2 x 7 minut (przerwa 1 minuta)
– czas gry w Wielkim Finale wynosi 2 x 8 minut (przerwa 1 minuta)
– zawody prowadzą wyznaczeni sędziowie
– turniej odbywa się na boiskach typu Orlik o wymiarach 50-60 m x 26-36 m lub stadionach (organizator zastrzega sobie prawo rozegrania turnieju w hali sportowej w przypadku złych warunków atmosferycznych lub działań losowych)
– bramka ma wymiary 2 x 5 m
– piłka nożna „4”
– nie obowiązuje przepis o spalonym
– piłka, która opuści pole gry poza linię boczną – wrzut: 
Zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą. Pierwsze dotknięcie piłki stojącej nieruchomo na linii bądź poza boiskiem to wprowadzenie jej na boisko, następnie piłka jest w grze i ten sam zawodnik może wykonać dowolne zagranie. Współpartner wykonującego wrzut nie może zagrać piłki dopóki wykonujący nie dotknie jej po raz drugi. W takim przypadku wrzut uznaje się za nieprawidłowo wykonany i nakazuje jego wykonanie przez drużynę przeciwną. Nie można zdobyć gola w pierwszym kontakcie z piłką. Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej 2 metry od piłki. Od momentu pierwszego zagrania wprowadzającego piłkę na boisko przeciwnik może odebrać piłkę wykonującemu.
– jeżeli piłka opuści linie bramkową – rzut od bramki:
Rzut od bramki musi być wykonany z nieruchomo ustawionej piłki, nogą, przez dowolnego zawodnika uprawnionej drużyny, poza pole karne. Przeciwnicy muszą znajdować się poza polem karnym aż do momentu wprowadzenia piłki do gry.
Po prawidłowo wykonanym rzucie od bramki piłka musi zostać dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę – jeżeli tak się nie stanie, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba że jest szansa na zastosowanie korzyści).

2. Zawodnicy:

– drużyna liczy z rezerwowymi max 15 zawodników w turnieju
– w grze bezpośrednio bierze udział 7 zawodników w tym bramkarz (6+1)
– ilość zmian w trakcie meczu dowolna, zmiany tzw. hokejowe w wyznaczonym miejscu z własnej strefy rezerwowych
– gra zostaje przerwana przez sędziego kiedy na boisku pozostaje tylko 4 zawodników jednej drużyny (w tym bramkarz). Wynik takiego spotkania:
a) pozostaje bez zmian jeżeli prowadził zespół nie ukarany,
b) w wypadku remisu lub przegrywania przez zespół nie ukarany, wynik po przerwaniu meczu weryfikuje się na 3 : 0 jako walkower dla nie ukaranych,

3. Gra niedozwolona:

– jak w przepisach PZPN

4. Kary:

– za niesportowe zachowanie lub przewinienie sędzia karze zawodników „żółtą kartką” lub „czerwoną kartką”,
– przy ukaraniu drużyny karą 2 minut przy żółtej kartce, po stracie bramki w tym czasie przez tą drużynę, zawodnik wykluczony wraca do gry, wyjątek – nie liczy się jako bramka zdobyta sytuacji gdy faul ukarany jest rzutem karnym, dopiero następna bramka upoważnia do powrotu na boisko
– kara „czerwonej kartki” dyskwalifikuje zawodnika do końca meczu. Po upływie 2 minut w miejsce zawodnika ukaranego może wejść zawodnik rezerwowy. Ponadto zawodnik ukarany „czerwona kartką” jest odsunięty od następnego meczu.
– za zachowania brutalne i obraźliwe następuje dyskwalifikacja zawodnika i po upływie 2 minut w miejsce ukaranego może wejść rezerwowy zawodnik (nie po stracie bramki).
Ukarany zawodnik dyskwalifikacją nie ma prawa brać udziału w meczach już do końca danego turnieju, oraz zasiadać na ławce rezerwowych.
– druga żółta kartka jest równoznaczna z otrzymaniem kary „czerwonej kartki”
– trener, kierownik drużyny lub zawodnik rezerwowy może zostać ukarany karą żółtej lub czerwonej kartki lub dyskwalifikacji z turnieju. Boisko opuszcza dowolny gracz z pola. Powrót na boisko jak przy ukaraniu zawodnika grającego.

5. Rozstrzygnięcia końcowe:

1)
– przy walkowerze przyznaje się wynik 3:0 dla drużyny, która stawiła się na mecz,
– w rozgrywkach grupowych przy równej ilości punktów zdobytej przez dwie lub więcej drużyn bierze się pod uwagę:
a) bezpośredni pojedynek,
b) ilość bramek zdobytych,
c) różnicę bramek

2) Przy ilości drużyn 3 lub więcej z taką samą ilością punktów sporządza się tzw. „małą tabelkę” i bierze się pod uwagę:
a) ilość bramek zdobytych
b) różnicę bramek
c) w ostateczności jeżeli niemożliwe staje się wyłonienie zwycięzcy zarządza się losowanie lub rzuty karne

Interpretacja przepisów jak i regulaminu rozgrywek należy do organizatora zawodów!

ORGANIZATOR

Organizator
WSPÓŁORGANIZATOR - PRODUCENT PREPARATÓW:

WYKONAWCA

PATRONAT

PARTNER TECHNICZNY